Magento 2中获取产品选项

获取产品选项是Magento 2支持的功能,Magento 2商店所有者可以轻松添加和允许新的自定义产品选项。为客户选择应用产品选项也是增强当前电子商务功能以及扩大访问所有产品的绝佳方式。

为了帮助您更接近这种设置,请按照我带给您的教程获取Magento 2中的产品选项。本主题将介绍您需要跟踪的6个步骤。

在Magento 2中获取产品选项的概述

 • 第1步:添加对象管理器
 • 第2步:生成产品
 • 第3步:自定义选项
 • 第4步:可配置选项
 • 第5步:分组的孩子
 • 第6步:捆绑选择

第1步:创建对象管理器

$_objectManager = \Magento\Framework\App\ObjectManager::getInstance();

第2步:生成产品

生成需要分配自定义选项的产品。

$product = $_objectManager->get('\Magento\Catalog\Model\Product')->load($id);

第3步:自定义选项

$customOptions = $_objectManager->get('Magento\Catalog\Model\Product\Option')->getProductOptionCollection($product);

第4步:可配置选项

$productTypeInstance = $_objectManager->get('Magento\ConfigurableProduct\Model\Product\Type\Configurable');
     $productAttributeOptions = $productTypeInstance->getConfigurableAttributesAsArray($product);

第5步:分组的孩子

$typeInstance = $_objectManager->get('Magento\GroupedProduct\Model\Product\Type\Grouped');
     $childs = $typeInstance->getAssociatedProducts($product);

第6步:捆绑选择

$store_id = $_storeManager->getStore()->getId();
      $options = $_objectManager->get('Magento\Bundle\Model\Option')
     ->getResourceCollection()
             ->setProductIdFilter($product->getId())
             ->setPositionOrder();
     $options->joinValues($store_id);
$typeInstance = $_objectManager->get('Magento\Bundle\Model\Product\Type');
$selections = $typeInstance->getSelectionsCollection($typeInstance->getOptionsIds($product), $product);

完成所有操作后,这意味着您的Magento 2商店中的产品选项处于活动状态。

相关文章

0 0 投票数
文章评分
订阅评论
提醒
0 评论
内联反馈
查看所有评论